4. jan. 2013

Špela Petrič in Robertina Šebjanič: ‘Humalga: Injektiranje’ - Vabilo na simpozij

*Scroll down for English version

Špela Petrič & Robertina Šebjanič: ‘Humalga: Injektiranje’ 

Vabilo na simpozij

Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana
Simpozij: 8., 9. in 10. januar, 2013
lokacije: BioTehna, Prirodoslovni muzej Slovenije, Biobanka popkovnične krvi in Rastlinjak Tivoli Botaničnega vrta

Galerija Metropolis, Kersnikova 6, Ljubljana
Razstava: 17. december 2012 do 14. januar 2013


 
V luči negotovih okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v sodobni družbi, projekt predlaga vzpostavitev post-tehnološkega (ne-strojnega) medija, ki bo omogočal dolgoročno preživetje človeku podobne vrste kot nosilke človeske kulture.

Transvrsta humalga je genetski hibrid med človekom in algo. Genoma obeh partnerjev združena v isti celici izmenično tvorita avtonomni morfološki obliki človeka ali alge, ki si sledita v zapletenem življenjskem krogu (ksenogeneza). Alga transvrstnemu hibridu prispeva svojo preživetveno samozadostnost in sposobnost nespolnega razmnoževanja, človeški partner pa svojo tehnološko in kulturno zapuščino ter zapletene mehanizme spolne selekcije in reprodukcije.

Kot umetniško-raziskovalni projekt ‘Humalga’ vključuje metodologijo znanstvenega raziskovanja: zbiranje relevantnih podatkov, tematski pogovori med znanstveniki, tehnologi in umetniki (simpozij), povezovanje različnih strokovnih institucij, predstavitev teze, pridobitev soglasja etične komisije, izvedba dokaznega procesa (proof-of-concept). V celoten proces vključuje strokovno in širšo javnost.

‘Humalga: Injektiranje’ je drugi korak v nizu produkcije in predstavljanj projekta z naslovom ‘Humalga: Na poti k človeski spori’. V tem koraku se s sodelavci osredotočajo na mehanizme biološke adaptacije in evolucije, ki sta bodisi spodbujeni načrtno (vzreja, molekularni inženiring) bodisi brez človeške intervencije (naravna selekcija) ter sopostavljajo biološke pojave z družbenimi. S tovrstnim pristopom opozarjajo tako na vzporednice kot tudi razlike med humanističnimi in naravoslovnimi pristopi k razumevanju vloge človeka na Zemlji.

Več o projektu K človeški spori: spomini na algo

Osrednji dogodek drugega koraka v projektu je simpozij, ki bo potekal 8., 9. in 10. januarja, na katerem se bosta avtorici srečali s strokovnjaki/raziskovalci, ki bodo v okvirih umetniškega projekta skušali vzpostaviti ontološki diskurz terRabiologija (terra – Zemlja, tera – pošast, prikazen) o izvoru, evoluciji in prihodnosti življenja in kulture na Zemlji znotraj katere je mogoče misliti povezave med psihologijo, fiziologijo in biologijo transvrste humalge.

O relevantnih temah se bomo pogovarjali z dr. Petrom Trontljem (področje evolucijske biologije), dr. Polono Tratnik (področje filozofije in biotehnologije) in Teo Hvala (področje sociologije in znanstvene fantastike).

Tekom simpozija se bomo vsako dopoldne med 11. in 13. uro srečali v prostorih BioTehne. Popoldanski pogovori avtoric s strokovnjaki in javnostjo se bodo odvijali na različnih lokacijah:

8. januar: Makroevolucija - naravni in kulturni fenomen
17.45 - 20.00 Prirodoslovni muzej Slovenije. Gosta pogovora: dr. Peter Trontelj in Tea Hvala.

9. januar: Ontologija živega
17.45 - 20.00 Biobanka popkovnične krvi.* Gostja pogovora dr. Polona Tratnik.

10. januar: Krajine prihodnosti - transvrste
17.45 - 20.00 Rastlinjak Tivoli Botaničnega vrta. Gostja pogovora Tea Hvala.
 

20.30 Galerija Metropolis, pogostitev ob zaključku simpozija.


Lokacije simpozija:
Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana
http://www2.pms-lj.si/
Biobanka popkovnične krvi, Prevale 9, OIC Trzin, Trzin
http://www.biobanka.si/
Rastlinjak Tivoli Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani
http://www.botanicni-vrt.si/content/blogcategory/28/111/lang,si/
BioTehna, Kiberpipa, Kersnikova 6, Ljubljana
http://www.biotehna.org/
Galerija Metropolis, Kersnikova 6, Ljubljana
http://www.kapelica.org

*Prijave za organizirani prevoz do Trzina zbiramo do 7.januarja oz. do zapolnitve mest, na mail naslovu: info@kapelica.org

Povezavi:
http://www.kapelica.org
http://wiki.ljudmila.org

Avtorici projekta: Robertina Šebjanič in Špela Petrič
Zasnova in izvedba mikroinjektorja: Urs Gaudenz
Nacrtovanje akvarije: Špela Petrič in Robertina Šebjanič
Izvedba akvarijev: Scenart, David Pilipovič s.p.
Zahvala: Prirodoslovni muzej Slovenije, Biobanka popkovnične krvi, Rastlinjak Tivoli Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Boštjan Bugarič, AlgEn - algae technology center d.o.o., Andrej Petrič, FKKT

Produkcija: Galerija Kapelica / Zavod K6/4
Koprodukcija: LJUDMILA

Projekt so podprli: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, MOL – Oddelek za kulturo in ŠOU v Ljubljani
_________________

Špela Petrič & Robertina Šebjanič: HUMALGA: INJECTION // SYMPOSIUM

Kapelica Gallery, Kersnikova 4, Ljubljana
Symposium, 8., 9. and 10. of January 2013
Venue: BioTehna, Slovenian Museum of Natural History, Biobanka and Glasshouse Tivoli of the University Botanic Gardens

Metropolis Gallery, Kersnikova 6 Ljubljana
Exhibition: December 17th 2012 – January 14th 2013In light of the environmental, social, and economic instabilities affecting the modern human, the project proposes a biotechnologically engineered post-technological vehicle, which could facilitate the long-term survival of a species of human and its evolving culture.

The humalga trans-species is a genetic hybrid of the human and the alga. The fusion of the two entities, however, does not result in a mutant morphology. Rather, the partners remain as distinct organisms, connected through a complex life cycle (xenogenesis). The alga, evolutionally one of the oldest and self-sufficient eukaryotes, lends its inherent resilience, autotrophy and asexual reproduction to the trans-species, whereas the human contributes his technological and cultural legacy as well as the intricate mechanisms of sexual selection and reproduction. As an art project, Humalga will loosely mimic the scientific research process including gathering information on the topic of interest, discussion among peers (symposium), connecting to institutions and funding bodies, proposing a thesis, obtaining ethical consent and conducting proof-of-concept experiments whilst engaging the public in every step.

Humalga: Injection is the second in a series of installations representing the art-research project titled Humalga: Towards the Human Spore. The present phase of the project focuses on the mechanisms of biological adaptation and evolution, be it with (breeding, molecular engineering) or without human intervention (natural selection).

Central to the art piece is a “wet symposium”. Mediated by the engagement of experts/researchers in the formation of an artwork, we will nucleate a transient cross-disciplinary field terRabiology (terra – Earth, tera (Greek) – monster), which would examine the psychology, physiology and biology of the trans-species humalga.

The relevant topics will be discussed with Dr. Peter Trontelj (evolutionary biology), Dr. Polona Tratnik (philosophy and biotechnology) and Tea Hvala (sociology and science fiction).

The symposium will take place between January 8. – 10. Each morning we will meet at BioTehna between 11.00 and 13.00. Afternoons will be dedicated to guided discussions between the experts and the public.

January 8th: Macroevolution as a Natural and Cultural Phenomenon
17.45 - 20.00 Slovenian Museum of Natural History. Guest speakers: Dr. Peter Trontelj and Tea Hvala.

January 9th: Ontology of the Living
17.45 - 20.00 Biobank.* Guest speaker: Dr. Polona Tratnik.

January 10th: Future Landscapes - Transspecies
17.45 - 20.00 Glasshouse Tivoli of the University Botanic Gardens. Guest speaker: Tea Hvala.
 

20.30 Metropolis Gallery, symposium conclusion party


Locations of symposium:
Slovenian Museum of Natural History, Prešernova 20, Ljubljana
http://www2.pms-lj.si/
Biobanka, Prevale 9, OIC Trzin, Trzin
http://www.biobanka.si/
Glasshouse Tivoli of the University Botanic Gardens
http://www.botanicni-vrt.si/content/blogcategory/28/111/lang,si/
BioTehna, Kiberpipa, Kersnikova 6, Ljubljana
http://www.biotehna.org/
Galerija Metropolis, Kersnikova 6, Ljubljana
http://www.kapelica.org

*Reservations for an organized transport to Trzin (Biobanka) can be made until January 7th 2013, or until all the seats are taken, to the e-mail: info@kapelica.org

Links:
http://www.kapelica.org
http://wiki.ljudmila.org

Authors: Robertina Šebjanič in Špela Petrič
Concept and realization of the microinjector: Urs Gaudenz
Aquarium design: Špela Petrič in Robertina Šebjanič
Aquarium construction: Scenart, David Pilipovič s.p.
Producer and co-producer: Kapelica Gallery and LJUDMILA; The LJUDMILA`s program and Gallery Kapelica are both supported by the Slovene Ministry of Education, Science, Culture and Sport and MOL – Department of Culture.
http://www.kapelica.org
http://wiki.ljudmila.org

Special thanks to: Slovenian Museum of Natural History, Biobanka, Glasshouse Tivoli of the University Botanic Gardens, Boštjan Bugarič, AlgEn - algae technology center d.o.o., Andrej Petrič, FKKT 

Ni komentarjev: